Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hàng hải) ((thường) số nhiều) dây néo sau (néo cột buồm)
    cái chống lưng, cái đỡ sau lưng