Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

backstage /,bæksteidʒ/  

 • Danh từ
  (nghĩa đen, nghĩa bóng)
  hậu trường
  I was taken backstage to meet the actors
  tôi được đưa vào hậu trường để gặp các diễn viên
  I like to know what really goes on backstage in government
  tôi muốn biết cái gì thực sự đã diễn ra tại hậu trường chính phủ