Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

backslider /'bæk'slaidə/  

  • Danh từ
    kẻ tái phạm