Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) âm tạp, âm nền, âm bối cảnh