Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

background processing   

  • (Kỹ thuật) xử lý trong bối cảnh