Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tiếng ồn phông, tiến ồn bối cảnh, nhiễu loạn xung quanh