Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) công việc thứ cấp, công việc bối cảnh