Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

background information   

  • (Kỹ thuật) thông tin cơ sở, tin tức nguồn cội