Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • giới từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đằng sau