Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

back number /,bæk'nʌmbə[r]/  

  • số cũ (tạp chí)