Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cửa sau, cổng sau (nghĩa đen) & bóng