Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bachelor /'bæt∫ələ[r]/  

 • Danh từ
  người chưa vợ, người độc thân
  he remained a bachelor all his life
  suốt đời anh ta sống độc thân
  a bachelor girl
  một cô gái độc thân
  a bachelor flat
  một căn hộ độc thân
  [người đậu bằng] cử nhân
  Bachelor of Arts
  cử nhân khoa học xã hội và nhân văn
  Bachelor of Science
  cử nhân khoa học

  * Các từ tương tự:
  bachelorhood, bachelorship