Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baby-talk /'beibitɔ:k/  

  • Danh từ
    tiếng bi bô (của trẻ con)