Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

babbler /'bæblə[r]/  

  • Danh từ
    tiếng lắp bắp
    tiếng róc rách