Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Nam Phi) quyền ưu tiên của người da trắng