Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Nam Phi) ông chủ (những người không phải da trắng, dùng chỉ những người châu Âu ở địa vị cao)

    * Các từ tương tự:
    baasskap