Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khuấy khoán['bæbit'metl]
    Danh từ
    (kỹ thuật) hợp kim babit