Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (viết tắt) của Bachelor-of-Arts tú tài văn chương