Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

azure /'æʒə[r]/  /'æzjʊə[r]/

  • Danh từ
    màu xanh da trời
    a dress of azure silk
    chiếc áo bằng lụa màu xanh da trời