Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người Axtec (ở Mêc-xich, Bắc Mỹ)
    tiếng Axtec