Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    sơ đồ tiên đề/công lý [ĐL]