Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái giùi

    * Các từ tương tự:
    awl-shaped