Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    về phía gió đang thổi