Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thơ ca) mệt mỏi, mệt nhọc, rã rời