Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

awe-struck /'ɔ:strʌk/  

  • Tính từ
    (như awe-stricken)
    đột nhiên kính sợ