Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

avoirdupois /,ævədə'pɔiz/  

  • Danh từ
    (viết tắt avdp)
    hệ thống đo lường Anh-Mỹ (dựa trên cơ sở cân Anh)