Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    bay, đi (bằng máy bay, khí cầu)
    lái máy bay, lái khí cầu