Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

average calculating time   

  • (kỹ thuật)
    thời gian tính toán trung bình