Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

average adjuster /'ævəridʤə'dʤʌstə/  

  • Danh từ
    người xét định những thiệt hại trên mặt biển