Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

avenger /ə'vendʤə/  

  • Danh từ
    người trả thù, người báo thù