Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

autonomous /ɔ:'tɒnəməs/  

 • Tính từ
  tự trị
  an alliance of autonomous states
  liên minh các nước tự trị

  * Các từ tương tự:
  Autonomous consumption, Autonomous expenditure, Autonomous investment, Autonomous investment demand, Autonomous transactions, Autonomous variables, autonomously