Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

automatic teller machine   

  • (kỹ thuật)
    máy gửi-rút tiền tự động