Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

auto-da-fé /'ɔ:toudɑ:'fei/  

  • Danh từ, số nhiều aut-da-fé
    sự kết tội hoả thiêu (của pháp đình tôn giáo thời Trung cổ); sự hành tội hoả thiêu