Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

authorial /ɔ:'θɔ:riəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) tác giả