Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

austerity /ɒ'sterəti/ /ɔ:'sterəti/  

 • Danh từ
  sự khác khổ
  war was followed by many years of austerity
  sau chiến tranh là nhiều năm khắc khổ
  (thường số nhiều)
  nếp sống khắc khổ; điều kiện khắc khổ
  những khắc khổ thời chiến bao gồm việc phân phối lương thực theo khẩu phần và sự khan hiếm chất đốt