Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    khổ hạnh, khắc khổ