Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (hiếm khi sử dụng)
  [thuộc] tai, [thuộc sự] nghe
  trắc nghiệm khả năng nghe hiểu

  * Các từ tương tự:
  aural carrier, aural detection, aural detector, aural harmonic, aural perception, aural presentation, aural reception, aural signal, aural transmitter