Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

augural /'ɔ:gjurəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) thuật bói toán
    là điềm báo trước; có ý nghĩa đối với tương lai