Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

audition /ɔ:'di∫n/  

 • Danh từ
  sự thử giọng (trước khi nhận vào làm diễn viên, làm ca sĩ)
  Động từ
  đi thử giọng
  Chị đi thử giọng vai gì vậy?
  thử giọng cho (ai)
  không một nữ diễn viên nào chúng tôi đã thử giọng tỏ ra thích hợp cả