Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

audience-chamber /'ɔ:djəns/  /tʃeimbə/

  • Danh từ
    phòng tiếp kiến