Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attune /ə'tju:n/  

  • Động từ
    (thường ở dạng bị động)
    làm cho hợp với, làm cho quen với
    [tai] chúng tôi đã trở nên quen với tiếng ồn của nhà máy mới ở gần bên