Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (giải tích) điểm hấp dẫn