Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attractable /ə'træktəbl/  

  • Tính từ
    có thể hút được
    có thể thu hút, có thể hấp dẫn, có thể lôi cuốn