Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    phong cách A-ten
    từ ngữ đặc A-ten; ngôn ngữ tao nhã của A-ten
    sự sùng A-ten