Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attender /ə'tendə[r]/  

  • Danh từ
    người có mặt, người tham dự
    she's a regular attender at evening classes
    cô ta là một người dự đều đặn các lớp học buổi tối