Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    đài/trạm có người (quản lý)