Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attendance centre /ə'tendəns sentə[r]/  

  • trung tâm quản giáo (Anh)