Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attendance allowance /ə'tendəns ə'laʊəns/  

  • trợ cấp chăm sóc thân nhân tật nguyền (Anh)