Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attackable /ə'tækəbl/  

  • Tính từ
    có thể tấn công, có thể công kích