Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự teo (một bộ phận cơ thể …)
  (bóng) sự suy giảm
  Động từ
  (atrophied)
  [làm cho] teo đi
  cơ bắp bị teo
  [làm cho] suy giảm đi